close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 7 czerwca 2017

  BMW 320i, rok produkcji: 2010 (China IV) Aktualny przebieg: 60000 km

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

   

   

  BMW 320i

  Rok produkcji: 2010 (China IV)

  Aktualny przebieg: 60000 km

   

  Osoba kontaktowa: Pan Gong Jie, Tel: 186-1208-3556 (język angielski)

   

  Oględziny możliwe od poniedziałku do piątku

  w godzinach 10:00-16:00.

   

  1. Samochód, stanowiący przedmiot przetargu, znajduje się na terenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie pod adresem 1 Ritan Lu, Jianguomenwei, Chao Yang District, Beijing 100600. Oględzin pojazdu można dokonać w terminach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 CNY.
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 16:00  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA W PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU BMW 320i”, osobiście w siedzibie Ambasady RP pod adresem 1 Ritan Lu, Jianguomenwei, Chao Yang District, Beijing 100600, lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Ambasada RP – Wydział Administracyjny 1 Ritan Lu, Jianguomenwei, Chao Yang District, Beijing 100600.
  4. Wszystkie opłaty i podatki związane z zawarciem umów sprzedaży ponosi w całości nabywca. Przeniesienie prawa własności oferowanego pojazdu nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem przetargu a nabywcą, po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia.
  5. Oferta, czytelnie podpisana przez oferenta powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta,
   2. oferowaną cenę,
   3. oświadczenie, podpisane przez oferenta o zapoznaniu się ze stanem pojazdu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.

   

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu, w dniu 3 lipca 2017 o godz. 10:00.
  2. Tylko oferent, który za zaoferował najwyższą cenę (nie niższą niż 100.000 CNY) zostanie powiadomiony o wyniku przetargu.
  3. Osoby wybrane jako nabywcy ruchomości zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu
  4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty albo od odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.      
  5. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny nabycia.
  6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści pozostałej części ceny nabycia, w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.

   

   

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

  BMW 320i
  BMW 320i
  BMW 320i
  BMW 320i
  BMW 320i
  BMW 320i

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: