close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZETARGI

 • 17 lipca 2017

  BMW 320i

   

   

   

  BMW 320i

  Rok produkcji: 2010 (China IV); Aktualny przebieg: 60000 km

   Osoba kontaktowa: Pani Zhao Dong, Tel: +8618612083528

  Oględziny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00.

   

  • Samochód, stanowiący przedmiot przetargu, znajduje się na terenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie pod adresem 1 Ritan Lu, Jianguomenwei, Chao Yang District, Beijing 100600. Oględzin pojazdu można dokonać w terminach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu

   

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 000 CNY.

   

   

  • Ofertę należy złożyć do dnia 18 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA W PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU BMW 320i”, osobiście w siedzibie Ambasady RP pod adresem 1 Ritan Lu, Jianguomenwei, Chao Yang District, Beijing 100600, lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Ambasada RP – Wydział Administracyjny 1 Ritan Lu, Jianguomenwei, Chao Yang District, Beijing 100600

   

   

  • Wszystkie opłaty i podatki związane z zawarciem umów sprzedaży ponosi w całości nabywca. Przeniesienie prawa własności oferowanego pojazdu nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem przetargu a nabywcą, po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia.

   

  • Oferta, czytelnie podpisana przez oferenta powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta, oferowaną cenę, oświadczenie, podpisane przez oferenta o zapoznaniu się ze stanem pojazdu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

   

   

  • Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane. 

   

  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu, w dniu 21 sierpnia 2017 o godz. 10:00.

   

  • Tylko oferent, który za zaoferował najwyższą cenę (nie niższą niż 60.000 CNY) zostanie powiadomiony o wyniku przetargu.

   

  • Osoby wybrane jako nabywcy ruchomości zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu

   

  • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty albo od odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.      

   

  • Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny nabycia.

   

  • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści pozostałej części ceny nabycia, w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.

   

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

  BMW
  BMW
  BMW
  BMW
  BMW
  BMW

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: