close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZETARGI

 • 17 lipca 2017

  BMW 320i

   

   

   

  Sprzedaż samochodu dyplomatycznego

  BMW 320i

  Rok produkcji: 2010 (China IV); Aktualny przebieg: 60000 km

  Osoba kontaktowa: Pani Zhao Dong, Tel: +8618612083528 lub

  Pan Gong Jie, tel.: +86 186-1208-3556

  Oględziny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00.

   

  1. Samochód, stanowiący przedmiot przetargu, znajduje się na terenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pekinie pod adresem 1 Ritan Lu, Jianguomenwei, Chao Yang District, Beijing 100600. Oględzin pojazdu można dokonać w terminach wskazanych w ogłoszeniu o przetargu.

  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.100 CNY.

  3. Ofertę należy złożyć do dnia 27 września 2018 r. do godz. 16:00 (czasu pekińskiego) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA W PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU BMW 320i”, osobiście w siedzibie Ambasady RP pod adresem 1 Ritan Lu, Jianguomenwei, Chao Yang District, Beijing 100600, lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Ambasada RP – Wydział Administracyjny 1 Ritan Lu, Jianguomenwei, Chao Yang District, Beijing 100600.

  4. Wszystkie opłaty i podatki związane z zawarciem umów sprzedaży ponosi w całości nabywca. Przeniesienie prawa własności oferowanego pojazdu nastąpi w terminie uzgodnionym pomiędzy organizatorem przetargu a nabywcą, po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia.

  5. Oferta, czytelnie podpisana przez oferenta powinna zawierać:

  a) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oferenta,

  b) oferowaną cenę,

  c) oświadczenie, podpisane przez oferenta o zapoznaniu się ze stanem pojazdu lub że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

  6. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.

  7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu, w dniu 28 września 2018 o godz. 10:00.

  8. Tylko oferent, który za zaoferował najwyższą cenę (nie niższą niż 11.000 CNY) zostanie powiadomiony o wyniku przetargu.

  9. Osoby wybrane jako nabywcy ruchomości zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 10 dni od rozstrzygnięcia przetargu

  10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty albo od odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  11. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  12. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub nie uiści pozostałej części ceny nabycia, w terminie wskazanym przez organizatora przetargu.

   

  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania, unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

  .

  BMW
  BMW
  BMW
  BMW
  BMW
  BMW

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: